X
تبلیغات
زيست شناسي سلولی و مولکولی - نمونه سوالات المپياد جهاني

21. Why is a high-moor bog an extreme habitat?
1 because it is oligotrophic and permanently cold
2 because it allows extreme situations concerning climate on the surface.
3 because it is oligotrophic and has a low pH value
[  ] A.  All three explanations are correct
[  ] B.  Only explanation 1 is correct
[  ] C.  Only explanations 1 and 2 are correct
[  ] D.  Only explanations 2 and 3 are correct
[  ] E.  Only explanation 3 is correct.
22. Which of the following situations is in operation when blood is being pumped into
the aorta?
[  ] A.  left ventricle contracted, bicuspid valve open, semilunar valve shut
[  ] B.  left ventricle contracted, bicuspid valve shut, semilunar valve open
[  ] C.  left ventricle contracted, bicuspid valve open, semilunar valve open
[  ] D.  left ventricle relaxed, bicuspid valve shut, semilunar valve open
[  ] E.  left ventricle relaxed, bicuspid valve open, semilunar valve shut.
23. Only one of the following features of the phylum of the Chordata also is present in
adult Tunicata (=Urochordata). Which feature?
[  ] A.  possession of a chorda
[  ] B.  possession of visceral slits ( = pharyngeal slits)
[  ] C.  possession of a tail
[  ] D.  possession of a dorsal tubular nervous system
24. Which of the following is true for transport in xylem? 
[  ] A.  The primary force involved is osmotic pressure 
[  ] B.  Xylem is the primary site for transport of sucrose 
[  ] C.  Movement through xylem depends mainly on transpiration
[  ] D.  All of the above
25. Which of the given actions are part of the light stage of photosynthesis? 
 
[  ] A.  1, 3, 6
[  ] B.  1, 4, 6
[  ] C.  2, 3, 6
[  ] D.  2, 4, 5
[  ] E.  1, 3, 5
26. Animal behaviour patterns, in which an individual endangers its life to benefit
other members of the group, are called altruistic. It is believed that altruistic
behaviour was favoured by kin selection. Which if the examples given below
CANNOT be explained as kin-selection-favoured?
[  ] A.  suicidal attack by a worker bee guarding its hive
[  ] B.  protection of the queen of an ant species by "soldier ants"
[  ] C.  protection of lion cubs by a lioness NOT being their mother
[  ] D.  warning cries of a bird warning other individuals about approaching danger

27. In a grazed field the net primary production is less than the gross primary
production. Which of following could account for this difference?
1. Plants use energy in translocation.
2. Plants use energy in actively transporting ions across membranes.
3. Hydrolytic enzymes in plants use energy in breaking down food reserves.
4. Plants use energy when water vapour is lost via the stomata.
5. Grazing by herbivores.
 
[  ] A.  1 & 2
[  ] B.  2 & 3
[  ] C.  3 & 4
[  ] D.  1, 2 & 3
[  ] E.  2, 3 & 4
28. Which of the following hormones is most elevated after a large, carbohydrate-rich
meal?
[  ] A.  glucagon
[  ] B.  glucose
[  ] C.  GnRH
[  ] D.  insulin  
29. Which of the following animal taxa only occur in the sea?
1. starfish and sea urchins (Stellaroidea, Echinoidea)
2. jellyfish (Cnidaria)
3. sponges (Porifera)
4. squids (Cephalopoda)
5. highly developed crustacea (Malacostraca ñ Crustacea, Astacus)
 
[  ] A.  1 & 4
[  ] B.  2 & 3
[  ] C.  only 5
[  ] D.  1, 2 & 3
[  ] E.  2, 4 & 5
30. How many different phenotypes can be expected in the F2 of the crossing: AA BB *
aa bb when:
I the genes are completely coupled and,
II the genes inherit independently:
 I II
[_] A 3 4
[_] B 3 9
[_] C   4   9  
[_] D 4 16
[_] E 9 16
 31. Which hypothesis seeks to explain why a plant auxin produces different effects on
the growth of a root and of a shoot?
[  ] A.  Gravity affects the action of the auxin.
[  ] B.  The growth rates of roots and shoots differ.
[  ] C.  The auxin travels faster downwards towards the root.
[  ] D.  The root and shoot respond differently to similar auxin concentrations.
[  ] E.  Light affects the action of the auxin.
32. Potatoes are stored for one week in pure air, then for one week in pure nitrogen
and then in pure air again. During the experiment the excretion of CO2 is
measured. The diagram shows the results.
 
The extra amount of CO2 produced and excreted during the third week probably came from
 
[  ] A.  ethanol
[  ] B.  ethanal
[  ] C.  lactic acid
[  ] D.  NADH
 
2
 
[  ] E.  NADPH
2
33. Who presented a manuscript of a theory of evolution identical to Darwinís one
year before the publication of The Origin of Species?
[  ] A.  Hutton
[  ] B.  Gould
[  ] C.  Malthus
[  ] D.  Cuvier
[  ] E.  Wallace
34. Generally, there are more species per square kilometer in which of the following
types of ecosystem?  
[  ] A.  Temperate grassland  
[  ] B.  Arctic tundra  
[  ] C.  Boreal forest  
[  ] D.  Coral reef
35. Which of the following contribute to phenotypic variation in a population?
I. Mutations
II. Crossing over
III. Constancy of the environment
IV. Independent assortment.
[  ] A.  I & II only
[  ] B.  II & III only
[  ] C.  III & IV only

[  ] D.  I, II & IV 

36. Which of the following is NOT a characteristic of all chordates?  
[  ] A.  vertebrae
[  ] B.  notochord  
[  ] C.  pharyngeal slits  
[  ] D.  postanal tail
37. In a particular breed of cattle, the allele for the polled condition (no horns) is
dominant to the horned condition. Coat colour is determined by another gene
which has two alleles so that the animals can be homozygous red and homozygous
white, whilst the heterozygous condition is called roan (red with white patches). A
cross was made between a horned red cow and a horned white bull. Assuming that
neither of these characteristics is sex-linked, which of the following statements
about the offspring from this cross are true?
 
I. The offspring will show equal numbers of horned roan and polled roan individuals.
II. All offspring will be horned, but coat colour will have red, white and roan individuals.
III.  All off spring will be homozygous for the horned condition and heterozygous for coat
colour.
IV. All the offspring will be horned and roan
V. None of the offspring will be polled.
 
[  ] A.  I & II
[  ] B.  II & III
[  ] C.  III & IV
[  ] D.  I, II & III
[  ] E.  III, IV & V
38. The vitelline sac (=yolk sac) is expected to be very small in one of the following
groups. In which one?
[  ] A.  in groups that fertilize externally
[  ] B.  in groups with embryos that are fed from maternal blood
[  ] C.  in groups that fertilize internally
[  ] D.  in groups that have an allantoic membrane
39. C4-plants can start photosynthesis with a lower concentration of CO2 in the
atmosphere than C3-plants. This is because:
[  ] A.  respiration of C4-plants is higher
[  ] B.  respiration of C4-plants is lower
[  ] C.  C4-plants do not have photorespiration
[  ] D.  C4-plants do have photorespiration
40. Which one of the following is the site of the influx of sodium ions during the
passage of an action potential along a myelinated axon?
[  ] A.  the nodes of Ranvier
[  ] B.  the whole of the axon membrane
[  ] C.  the sodium pump area of the axon membrane
[  ] D.  the chemical synapse
[  ] E.  the myelin sheath

 

Answer Key:

21. D
22. B
23. B
24. C
25. B
26. D
27. D
28. D
29. A

30. B

31. D
32. B
33. E
34. D
35. D
36. A
37. E
38. B
39. C
40. A


نوشته شده توسط در یکشنبه 3 آذر1387 ساعت 3:10 بعد از ظهر | لینک ثابت |

1. Protein synthesis occurs in/on the
[  ] A.  nucleus
[  ] B.  ribosome
[  ] C.  smooth endoplasmic reticulum
[  ] D.  lysosome
2. Which of the following biomes has the greatest species diversity?
[  ] A.  Temperate Rain Forest
[  ] B.  Savannah
[  ] C.  Grassland
[  ] D.  Temperate deciduous forest
[  ] E.  Coral Reef
4. In a food chain isolated from others, which of the following (measured in kJ m
 ) is
numerically the greatest?
[  ] A.  Net primary production in plants
[  ] B.  First carnivore consumption
[  ] C.  Herbivore assimilation
[  ] D.  Herbivore respiration
[  ] E.  Plant biomass increase.
5. Tissues that form long, tough strands, as in the leaf stalk of celery, are:
[  ] A.  epidermis
[  ] B.  collenchyma
[  ] C.  sclerenchyma
[  ] D.  parenchyma
6. During migrations, some birds use which of the following as reference
frameworks? 
I.  The sun 
II.  Constellations 
III.  Earth's magnetic field 
[  ] A.  I only 
[  ] B.  I and II only 
[  ] C.  I and III only 
[  ] D.  I, II, and III
7. When the base composition of DNA from bacterium Mycobacterium tuberculosis
was determined, 18% of the bases were found to be adenine. What is the [G] + [C]
content?
[  ] A.  32%
[  ] B.  36%
[  ] C.  64%
[  ] D.  18%

8. The pH of the lysosome is most nearly
[  ] A.  1.0
[  ] B.  5.0
[  ] C.  7.0
[  ] D.  11.0
9. Which of the following is an example of habituation? 
[  ] A.  Chickadees learning new songs when they shift to living in large winter flocks from small
family groups. 
[  ] B.  Stalking and attacking litter mates by lion cubs. 
[  ] C.  Hydra initially contract when gently touched, but soon stop responding.
[  ] D.  Yearly migration of golden plovers from Arctic breeding grounds to southeastern South
America.
10. Energy is transferred between trophic levels in a food chain. Which of the
following stages represents the least efficient transfer of energy?
[  ] A.  Sun to primary producer
[  ] B.  Primary producer to primary consumer
[  ] C.  Primary consumer to secondary consumer
[  ] D.  Secondary consumer to tertiary consumer
[  ] E.  Tertiary consumer to decomposer.

11. The final sere during succession is termed the:
[  ] A.  niche
[  ] B.  biotic potential
[  ] C.  carrying capacity
[  ] D.  climax
[  ] E.  seral community
12. Brown algae differ from the green algae and red algae in having:
[  ] A.  chlorophyll a
[  ] B.  differentiated cells
[  ] C.  phycocyanin within their cells
[  ] D.  Fucoxanthin within their cells
13. Which two functional groups are always found in amino acids?  
[  ] A.  Amine and sulfhydryl  
[  ] B.  Sulfhydryl and carboxyl  
[  ] C.  Carboxyl and amine
[  ] D.  Alcohol and aldehyde
14. Woodlice normally live in damp habitats. This is to prevent desiccation and to
facilitate gaseous exchange. In regions of low humidity they move about quite
rapidly but in a random manner. When they find an area of high humidity they
slow down and eventually become stationary. This is an example of:
[  ] A.  a kinesis
[  ] B.  a taxis
[  ] C.  a reflex action
[  ] D.  habituation
[  ] E.  operant learning
15. Sex-linked recessive alleles are usually carried on:
[  ] A.  The homologous part of the X chromosome
[  ] B.  An extra Y chromosome
[  ] C.  The non-homologous part of the X chromosome
[  ] D.  The homologous part of the Y chromosome
[  ] E.  An extra X chromosome
16. Populations that are likely to be living at a density near the limit imposed by their
resources, are characterized as  
[  ] A.  K-selected  
[  ] B.  p-selected  
[  ] C.  Q-selected  
[  ] D.  r-selected
17. Which of the following is responsible for transcription?
[  ] A.  spliceosome
[  ] B.  RNA polymerase
[  ] C.  DNA polymerase
[  ] D.  Ribosome 
18. Dichlorophenol indophenol (DCPIP) is a blue dye that is decolorized when
reduced. After being mixed with DCPIP which one of the following would show the
greatest change in color?
[  ] A.  Isolated chloroplasts in the dark;
[  ] B.  Isolated chloroplasts in the light;
[  ] C.  Chlorophyll extract in the dark;
[  ] D.  Boiled chloroplasts in the dark;
[  ] E.  Boiled chloroplasts in the light.
19. In situation that conflict between attack and flight animals have been noted to
behave in a most peculiar fashion e.g. the behaviour of fighting cocks interrupting
their fight to peck at the ground for food. What is this kind of behavior called?
[  ] A.  Feeding
[  ] B.  Ritualisation
[  ] C.  Displacement Activity

[  ] D.  Aggressive Behaviour

Answer Key:

1. B
2. E
3. B
4. A
5. C
6. D
7. C
8. B
9. C

10. A

11. D

12. D
13. C
14. A
15. C
16. A
17. B
18. B
19. C
20. E 
نوشته شده توسط در جمعه 3 آبان1387 ساعت 2:51 بعد از ظهر | لینک ثابت |

1. کدام یک از موارد در یوکاریوت ها موجود اما در پروکاریوت ها موجود نمی باشد؟

الف) RNA

ب) میتوکندری

ج) کلروفیل

د) لیپید ها

ه) ریبوزوم ها

2. کدام یک از جانداران زیر جانوران بی مهره  هستند؟

الف) گاو، دینگو(سگ استرالیایی)، پرنده

ب) ببر، سوسک، ماهی

ج) ملخ، شته، حلزون

د) حلزون، باکتری، خرچنگ دراز

ه) فیل، شپش، سوسک

3. کدام یک از موارد زیر به درستی با سطح ماکرومولکولی خود طبقه بندی شده است؟

الف) هموگلوبین، لیپید

ب) نشاسته، نوکلئیک اسید

ج) DNA پروتئین

د) سلولز کربوهیدرات

ه) انسولین کربوهیدرات

4. سلول های گیاهی در برگ با سلول های گیاهی همان گیاه در گل متفاوت اند زیرا

الف) دارای ژن های متفاوت اند

ب) دارای کروموزوم های متفاوت اند

ج) ژن های متفاوتی را بیان می کنند

د) کد های ژنتیکی متفاوتی را استفاده می کنند.

ه) ریبوزوم ها و tRNA هایی با خصوصیت های متفاوت را بکار می گیرند.

5. در کدام یک از موارد زیر خون آدمی آرام تر در حرکت است؟

الف) سیاهرگ ها

ب) سیاهرگ چه ها

ج) مویرگ ها

د) سرخرگ چه ها

ه) سرخرگ ها

6. دانش آموزی از میکروسکوپ برای مشاهده نمونه ای از آب تازه استفاده کرد. با بزرگنمایی 50X زمینه دید برابر است با 2.4mm. عرض زمینه دید در صورتیکه بزرگنمایی به 400X افزایش داده شود چه قدر است؟

الف)0.3mm

ب)0.6 mm

ج)2.4mm

د)3mm

ه)19.2mm

7. با توجه به گروه بندی خونی ABO، شخصی با گروه خونی O می تواند به کدام یک خون دهد؟

الف) تنها گروه خونی A

ب) تنها گروه خونی B

ج) یا A  و یا B

د) گروه خونی O

ه) هر گروه خونی

8. کدام یک از روابط بین جز و اندام به درستی نوشته نشده است؟

الف) خون-گردش خون

ب) مغز- عصبی

ج)کلیه-گوارش

د) نای-تنفسی

ه) نورون- عصبی

9. منطقه ای با پوشش گیاهی از بین رفته است (با طوفان). عملی که طی آن پوشش گیاهی دوباره تشکیل می شود ............ نام دارد.

الف) توالی اولیه

ب) توالی ثانویه

ج) توالی ثالثیه

د) توالی احبا کننده

ه) توالی تکاملی

10. مواد ریز غذایی گیاهی (plant micronutrient) موادی هستند که توسط گیاه تهیه می شوند و

الف) بسیار کوچک اند(در اندازه)

ب) تنها در چند گونه از گیاهان یافت می شوند

ج) در کمیت های کوچکی توسط گیاه تهیه می شوند

د) به طور طبیعی تنها در خاک رس یافت می شوند

ه) تنها توسط گیاهان ابتدایی و اولیه تهیه می شوند

نوشته شده توسط در سه شنبه 8 مرداد1387 ساعت 6:46 بعد از ظهر | لینک ثابت |

1- در ظرف آب ميوه يك مرد نابينا زنبور قرار دارد واين فرد بدون توجه به آن، زنبور را وارد حلق خود مي كند.در اثر نيش زنبور فرد در گلوي خود احساس سوزش مي كند.براي كمك به او كدام عمل مفيد تر است؟

1)گرم كردن گردن او    2)دادن مقداري الكل به اين شخص   3)دادن مقداري آب سردبه او   4)دادن داروي آرام بخش   5)استفراغ كردن

2-عامل اصلي كه موجب محدود شدن توليد (Biomass) روي بخشي از زمين مي گردد كدام است؟

1)كمبود O2 و CO2     2)كمبود آب      3)حرارت    4)جريان انرژي خورشيد    5 )روابط بيوتيك

3- چرا پرندگان دانه خوار مانند گنجشك براي تغذيه ي جوجه هايشان از حشرات استفاده مي كنند و با دانه آنها را تغذيه نمي كنند؟

الف)هنگام پرورش جوجه ها ،دانه ها وبذرها نمي رسند . ب)جوجه ها مقدار ناچيزي از يك دانه را هضم مي كنند.ج)غذاهاي حيواني ارزش بيش تري براي جوجه ها دارند.

1)الف         2)ب           3)ج              4)الف و ب             5)ب و ج

4- باكتري هاي فاسد كننده جزو كدام گروه قرار مي گيرند؟

1)توليد كنندگان      2) اولين مصرف كنندگان   3) دومين مصرف كنندگان     4) تجزيه كنندگان

5- مهم ترين عامل تنظيم كننده ي مهاجرت فصلي كدام است؟

1) تغيير در ميانگين دماي هوا  2) تغيير در طول روز  3) كاهش غذاي در دسترس  4) افزايش فشار شكارچيان

6- در يك اكوسيستم خشكي، انتقال انرژي با هرم انرژي نشان داده مي شود. كدام يك از عبارات زير درست است؟

1) مصرف كننده راًس هرم، بيش ترين كارايي اكولوژيكي را دارد. 2) حدود 10% از انرژي يك سطح تغذيه اي به سطح بعدي مي رسد.

2) حدود 10% از انرژي هر سطح تغذيه اي به صورت گرما و با تنفس سلولي تلف مي شود. 4) فقط 25% از انرژي يك سطح، به سطح تغذيه بعدي مي رسد.

7- كدام يك از گزينه هاي زير مثالي از توالي اوليه است؟

1) خزه اي ها گلسنگ ها آغازيان گياه مانند 2) گلسنگ ها آغازيان گياه مانند- خزه اي ها  3) گلسنگ ها- خزه اي ها آغازيان گياه

مانند  4) آغازيان گياه مانند خزه اي ها گلسنگ ها  5) آغازيان گياه مانند گلسنگ ها خزه اي ها

8- كدام يك از اكوسيستم هاي زير، زيادترين تنوع گونه اي را دارند؟

1) جنگل هاي نواحي گرمسيري  2) دشت بي درخت  3) چمن زار  4) جنگل هاي برگ ريز مناطق معتدله

9- كدام يك از موارد زير، جريان انرژي و ماده را در يك اكوسيستم نشان مي دهد؟

1) زنجيره ي غذايي 2) هرم بيوماس (زيست توده)  3) هرم تعداد 4) شبكه غذايي  5) موارد 1و 4

10- يك جوجه اردك زماني كه از تخم بيرون آمده است ، جسم متحركي را در كنار خود مي بيند و فكر مي كند كه والدش مي باشد. اين پديده چيست؟          1) رفتار ياد گيري    2) نشان گذاري    3) استراتژي سازش     4) تشخيص

12- كدام يك از عوامل زير، بر تعداد حباب هاي هوايي كه در واحد زمان از يك گياه آبزي متصاعد مي شود، بي اثر است؟

1)دماي آب 2) شدت نور 3) تعداد برگ هاي گياه 4) مقدارCO2 حل شده در آب 5) حجم لوله ي آزمايش

13- كدام يك از زنجيره هاي غذايي زير ، در انتقال انرژي خورشيدي در انسان كارايي بيش تر دارد؟( با اين فرض كه جرم گياه در همه زنجيره ها يكسان است.)    1- گياه سبز             گوسفند            بره شيرخوار             انسان

 

2) گياه سبز           انسان         3) گياه سبز           زئوپلانكتون               ماهي               انسان

4) گياه سبز            مرغ             انسان      5) گياه سبز          گاو           انسان

14- يك باكتري هر 20 دقيقه يك بار به حداكثر رشد خود مي رسد و تقسيم مي شود. اگر يك باكتري در شرايط مناسب كشت داده شود ، سه روز بعداز تقسيم آن ، توده اي باكتري به حجمي معادل A به وجود مي آيد. در صورتي كه دو عدد از اين باكتري در شرايط مشابه قرار داده شوند: 1) 5/1 روز بعد، حجمي معادل A خواهند داشت. 2) 3 روز بعد، حجمي معادل2A خواهند داشت. 3) 3 روز بعد، حجمي معادل

A خواهند داشت. 4) 5/1 روز بعد حجمي معادل2A خواهند داشت. 5) گزينه هاي 1و2 درست است.

15- اگر تصور كنيم سلول بايد حداقل داراي غشا ، سيتوپلاسم و هسته باشد، كدام موجودات زير همگي زنده و داراي ساختار سلولي هستند؟

1) مولد سرخك- مولد حصبه- اوگلنا مولد اسهال خوني     2) مولد ديفتري- مولد اوريون- پلاسموديوم- ورتيسلا

3) مولد هپاتيت- مولد حصبه- پارامسي- مولد فلج اطفال         4) پلاسموديوم- مولد اسهال خوني- پارامسي- ولوكس

5) مولد تبخال- مولد سرخك- مولد حصبه- مولد اسهال خوني

16- فرض كنيد در باره دماي بدن يك جانور بزرگ جثه و فعال پژوهش انجام مي دهيد. فرضيه ي شما اين است كه اين جانور خونگرم  است و براي آزمون فرضيه ي خود، دماي بدن آن جانور را با دماي محيط و نيز دماي بدن يك لاك پشت و يك موش كه درهمان محيط قرار دارند ، مقايسه مي كنيد:

          زمان

         دماي هوا

   دماي بدن لاك پشت

 دماي بدن جانور مورد نظر

     دماي بدن موش

6 صبح

         22

           21

            27

          36

ظهر

         31

           29

            30

          37

6 بعد از ظهر

         27

           26

            29

          37

نيمه شب

         23

           22

            27

          37

6 صبح

         21

           21

            26

          36

كدام يك از نتيجه گيري هاي به نظر شما درست است؟

1) جانور مورد نظر خونگرم است، چون تغييرات دماي بدن آن فقط  C  4   بوده است.

2) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دماي بدن آن وابسته به دماي محيط بوده است.

3)جانور مورد نظر خونگرم است، چون دماي بدن آن از دماي بدن لاك پشت بالاتر بوده است.

4) جانور مورد نظر خونسرد است، چون دماي بدن آن از دماي بدن موش كمتر بوده است.

5) با اين داده ها نمي توان در اين باره اظهار نظر كرد.

 

17- كدام يك از عبارت هاي زير تفاوت فرضيه با نظريه را بهتر توضيح مي دهد؟

نظريه اصل كلي است كه شواهد متعددي از درستي آن در دست است. 2) فرضيه حدسي موقتي است اما نظريه پاسخ درست به سوالات مربوط به طبيعت است.3) فرضيه بسيار سطحي اما نظريه عمقي تر است. 4) فرضيه و نظريه دو واژه به يك معني هستند.5) نظريه در همه موارد صادق است اما فرضيه گاه توسط آزمايش رد مي شود.

18- در سال 1668 ميلادي فرانچسكو ردي آزمايشي انجام داد : او چند تكه گوشت را در ظرف هايي گذاشت تافاسد شوند. سپس ظرف ها را به دو گروه مساوي تقسيم كرد. درظرف هاي  يك گروه را همچنان باز گذاشت و در هر يك از ظرف هاي گروه ديگر را با يك تكه پارچه توري بست، به نحوي كه جلوي عبور حشرات را بگيرد.همه گوشت ها به يك اندازه فاسد شدند ولي فقط روي گوشت هايي كه در ظرف هاي در باز قرار داشتند، كرم ظاهر شد. مقايسه دو گروه در پايان اين آزمايش، پاسخ كدام سؤال را مي تواند بدهد؟

الف) آيا ماده شيميايي خاصي در هوا باعث ايجاد كرم در گوشت فاسد مي شود؟ ب) آيا مگس ها مي توانند موجب ايجاد كرم در گوشت فاسد شوند؟ ج)آيا هر چه گوشت بيش تر فاسد شده باشد، احتمال ديده شدن كرم در آن بيش تر است؟ د) آيا فقط ميكرو ارگانيسم ها و نه جانداران بزرگتر نظير كرم مي توانند از مواد بي جان به وجود آيند؟

1) ب                  2) د               3) ب و ج                  4) ب و د                        5)الف و د

19- پروتئين از كدام طريق مايع بين سلولي را ترك مي كند و وارد جريان خون مي شود؟

1) منافذ مويرگ هاي سرخرگي      2) منافذ مويرگ هاي سياهرگي     3)ائوزينوفيل هاي موجود در خون موجب فاگوسيتوز پروتئين ها مي شود . 4) از طريق رگ هاي لنفاوي وارد سياهرگ زير چنبري مي شوند. 5) از طريق انتقال فعال از اپيتليوم مويرگ ها نفوذ مي كنند.


20-به جدول زير توجه كنيد:

 

 غلظت كل بر حسب mmol/L

 

غلظت سديم بر حسب mmol/L

خون ماهي A ( ماهي دريا)

خون ماهي B ( ماهي دريا)

خون ماهي C ( ماهي آب شيرين)

آب دريا

آب شيرين                    

             1050

              360

              280

              1000

             10                      

              290

              190

              130

              470

                1

آب و سديم از آبشش اين ماهي ها انتشار مي يابند. در كدام ماهي (ها) هم انتشار اب و هم انتشار سديم اتفاق مي افتد؟

1)  A        2)  B     3)  C                                                                                       

21- كدام يك در انعقاد خون نقش دارد؟   1) يون آهن    2) يون كلسيم    3) اسيد آسكوربيك      4) اسيد سيتريك

22- در پستانداران در كدام حالت خون سرخرگي از سياهرگ ها و خون سياهرگي از سرخرگ ها عبور مي كند؟

1) در گردش خون سيستميك  2) در گردش خون ششي  3) در سياهرگ باب كبدي   4) در مرحله سيستوليك ضربان قلب هنگامي كه خون از بطن به درون دهليز پمپ مي شود.

23- در كدام يك از موارد زير اكسيژن خون با سرعت بيشتري كاهش مي يابد؟

1) كيسه هاي هوايي       2) مويرگ هاي خوني موجود در روده ها    3) سياهرگ هاي ششي      4) سياهرگ باب كبدي

24- در زير چهار حالت براي انتقال دي اكسيد كربن از سلول هاي بدن به ريه توضيح داده شده است. كدام مورد احتمالاً نادرست است؟

1) اتصال به يون هاي آهن دو ظرفيتي هموگلوبين موجود در گلبول هاي قرمز 2) يون هيدروكربنات كه به صورت بافر در خون وجود دارد 3) اتصال به هموگلوبين گلبول هاي قرمز   4) حل شدن در پلاسما و سيتوپلاسم گلبول هاي قرمز

25- كدام مورد به صورت انتخابي در نفرون هاي كليه اتفاق مي افتد؟

1) ترشح        2) بازجذب      3) فيلتراسيون       4) انتقال از اپيتليوم لوله هاي جمع كننده

26- در انسان بخش عمده ي كلسيمي كه وارد بدن مي شود از كدام طريق دفع مي گردد؟

1) ادرار         2) عرق   3) پلاسما      4) مدفوع

27) كدام عمل را مي توان به چين خوردگي هاي معده نسبت داد؟

1) فشردن غذا   2) افزايش ظرفيت معده    3) ترشح آميلاز  4) با انقباض ماهيچه موجب مخلوط شدن شيره معده و غذا مي شود 5) افزايش سطح براي ترشح

28- قدرت انقباض ماهيچه در جانوران مختلف تفاوت دارد. كدام گزينه در اين مورد صحيح است؟

1) قدرت انقباض ماهيچه با سطح مقطع ماهيچه رابطه ندارد  2) قدرت انقباض ماهيچه با خصوصيات ماهيچه يا موقعيت ماهيچه رابطه ندارد 3) قدرت انقباض ماهيچه به تعداد ميوفيبريل هايي كه در انقباض درگير مي شوند بستگي دارد 4) قدرت انقباض ماهيچه به ذخيره مقدار ATP  در سلول هاي ماهيچه اي بستگي دارد  5) قدرت انقباض ماهيچه به وسيله مقدار اكسيژني كه وارد سلول مي شود محدود مي گردد.

29- قلب موجودات خونگرم داراي ساختمان مكانيكي (اسكلت داخلي) است كه فيبرهاي كلاژن و الاستيك در ايجاد اين ساختمان نقش دارند. عمل آنها چيست؟   1)طولاني كردن زمان استراحت ماهيچه ي قلبي و جلوگيري از تغيير شكل ماهيچه   2)افزايش كارايي ماهيچه ي قلب و بازگشت آن به وضعيت اول    3)تجمع خون در قلب     4)همه ي موارد      5)هيچ كدام

30- اولترا فيلتراسيون در كدام يك از موارد زير اتفاق مي افتد؟

1) غلظت زياد صفرا       2)بزاق          3)فيلتراسيون گلومرولي           4)عرق

31- كدام خصوصيات در جانوراني كه داراي دستگاه گردش خون باز هستند وجود دارد؟

1) هموگلوبين- حفره خوني- لنف                  2) هموسيانين حفره خوني لنف خوني

2) هموگلوبين نداشتن حفره خوني لنف خوني        4) هموسيانين نداشتن حفره خوني لنف

 

33- دستگاه گوارش انسان قادر به انجام كدام يك از اعمال زير نيست؟

1) هضم مكانيكي غذا            2) هيدروليز غذا به واحدهاي سازنده            3) حذف بعضي از تركيبات غذا

4) آزاد كردن انرژي همراه اكسيداسيون تركيبات غذا          5) خاصيت ضد باكترياي

34- در كدام يك از گزينه هاي زير دستگاه گردش خون به ترتيب در جانوران نام برده شده پيچيدگي بيشتري دارد؟

1) وزغ خرگوش تمساح سگ دريايي                         2) سگ دريايي قورباغه تمساح خرگوش

3) سگ دريايي كروكوديل خرگوش قورباغه               4) تمساح سگ سگ دريايي وزغ

35- همه طنابداران داراي…….. در مرحله اي از زندگيشان هستند.

1) نخاع          2) آبشش        3) نوتوكورد          4) ستون مهره          5) مو

36- جلبك و Infusoria در محلولي كه در نور قرار داده شده است با يكديگر زندگي مي كنند.Infusoria در هر هفته 1/0 مول و جلبك 12/0 مول گلوكز مصرف مي كنند. مقدار توليد هفتگي گلوكز 25/0 مول مي باشد . توليد خالص اكسيژن در هفته در اين محيط كشت چقدر است؟     1) 03/0 مول        2) 60/0 مول             3) 32/1 مول        4) 18/0 مول

37- پلاسمودسم ها اصطلاحي است براي:

1) غشاي در برگيرنده ي واكوئل ها و به طور دقيق تر ارتباط بين چندين واكوئل در يك سلول

2) ارتباطات سيتوپلاسمي سلول ها ي گياهي همجوار  3) سوراخي در ديواره ي ضخيم سلول هاي گياهي    4) سوراخي در پوشش هسته

38- كدام يك از اندامك ها غشا ندارد؟  1) ميتوكندري   2) پلاستيد   3) دستگاه گلژي   4) هستك     5) ليزوزوم

39- سلول هاي لوزالمعده اسيدهاي آمينه راديواكتيو را به هم متصل و پروتئين سازي مي كنند. اين پروتئين هاي ساخته شده ي نشاندار بسته بندي مي شود و امكان جايگزيني در سلول را مي يابد. در اين مورد آنزيمي را كه در سلول هاي لوزالمعده جايابي مي شود رديابي مي كنيم. كدام يك از موارد زير مسير حركت اين آنزيم را در سلول نشان مي دهد؟

1) شبكه آندوپلاسمي              دستگاه گلژي            هسته    2) دستگاه گلژي             شبكه آندوپلاسمي           ليزوزوم

3) هسته            شبكه آندوپلاسمي             دستگاه گلژي  4)شبكه آندوپلاسمي            دستگاه گلژي             وزيكول هايي كه با غشاي پلاسمايي تركيب مي شود     5) شبكه آندوپلاسمي             ليزوزوم             وزيكول هايي كه با غشاي پلاسمايي تركيب مي شود

40- غلظت يك ماده ي خنثي از لحاظ بار الكتريكي در يك نوع مشخص از سلول هاي خوني بيشتر از غلظت اين ماده در پلاسماي اطراف آن مي باشد با اين حال اين ماده به حركت خود به داخل سلول ادامه مي دهد. فرآيندي كه به وسيله ي آن اين ماده وارد سلول مي شود چه نام دارد؟   1) اسمز         2) انتشار ساده     3) انتشار تسهيل شده        4) انتقال فعال

نوشته شده توسط در سه شنبه 8 مرداد1387 ساعت 6:45 بعد از ظهر | لینک ثابت |
براي دريافت 60 عدد نونه سوال المپيادهاي جهاني سال هاي گذشته به همراه پاسخ به زبان انگليسي به سايت 

http://www.ibo-info.com/questions.html راجعه كرده و به قسمت Sample IBO Questions برويد.

 
نوشته شده توسط در جمعه 27 اردیبهشت1387 ساعت 1:11 بعد از ظهر | لینک ثابت |